صفحه اصلی > مديريت نظارت و اعتباربخشي > واحد صدور پروانه ها  

در حال حاضر هیچگونه خدمت صرفاً غیر حضوری در معاونت درمان موجود نمی باشد.