صفحه اصلی > ثبت خطا 
ثبت خطا
همكار محترم ، لطفاً با ثبت خطاهايي كه در طول شيفت كاري اتفاق مي افتد ، سيستم را در جلوگيري از بروز مجدد آن ، ياري فرمائيد .
بيمارستان
تكميل كننده فرم
مسئول و كارشناس ايمني كادر پزشكي كادر پرستاري كادر پاراكلينيك ساير كاركنان
نوع خطا
دارويي غير دارويي
شرح خطا
**
دليل وقوع خطا
**
نكات آموزشي حاصل از خطا و راهكار جلوگيري از وقوع مجدد

**