صفحه اصلی > آموزش به بیمار > چشم 

.

   دانلود : مراقبتهای بعد از عمل گلوکوم           حجم فایل 319 KB
   دانلود : مراقبت بعد از عمل شبکیه           حجم فایل 363 KB
   دانلود : مراقبت بعد از جراحی عیوب انکساری           حجم فایل 3685 KB
   دانلود : مجرای اشکی           حجم فایل 364 KB
   دانلود : لنز تماسی نرم           حجم فایل 3685 KB
   دانلود : کاتاراکت - آب مروارید           حجم فایل 339 KB
   دانلود : شالازیون           حجم فایل 391 KB
   دانلود : سندرم گریوز           حجم فایل 427 KB
   دانلود : تنبلی چشم           حجم فایل 391 KB
   دانلود : پیوند قرنیه           حجم فایل 7213 KB
   دانلود : افتادگی پلک           حجم فایل 1429 KB