صفحه اصلی > آموزش به بیمار . > کبد و گوارش. 

.

   دانلود : هموروئید           حجم فایل 351 KB
   دانلود : هپاتیت خود ایمنی           حجم فایل 221 KB
   دانلود : هپاتیت B           حجم فایل 615 KB
   دانلود : نمونه برداری کبد           حجم فایل 394 KB
   دانلود : مراقبت از استئومی           حجم فایل 615 KB
   دانلود : مانومتری آنورکتال           حجم فایل 269 KB
   دانلود : کولانژیوگرافی           حجم فایل 129 KB
   دانلود : کلونوسکپی           حجم فایل 398 KB
   دانلود : کبد چرب           حجم فایل 129 KB
   دانلود : فتق اینگوئینال           حجم فایل 356 KB
   دانلود : سیروز کبدی           حجم فایل 345 KB
   دانلود : برداشتن کیسه صفرا           حجم فایل 392 KB
   دانلود : آپاندیسیت           حجم فایل 345 KB
   دانلود : c هپاتیت           حجم فایل 303 KB