صفحه اصلی > آموزش به بیمار . > خون و سرطان. 

.

   دانلود : مراقبت های لازم پس از برداشتن دهانه رحم           حجم فایل 500 KB
   دانلود : عوارض پرتو درمانی           حجم فایل 835 KB
   دانلود : مراقبت در سرطان پوست           حجم فایل 931 KB
   دانلود : فاویسم یا بیماری باقالا           حجم فایل 997 KB
   دانلود : عوارض پرتو درمانی           حجم فایل 515 KB
   دانلود : سرطان معده           حجم فایل 456 KB
   دانلود : سرطان مری           حجم فایل 555 KB
   دانلود : سرطان دهانه رحم           حجم فایل 456 KB
   دانلود : سرطان دهان           حجم فایل 702 KB
   دانلود : سرطان استخوان و مراقبت پس از قطع عضو           حجم فایل 864 KB
   دانلود : تغذیه و سرطان           حجم فایل 363 KB