صفحه اصلی > پنجمین انتخابات نظام پرستاری  

دکتر جلیلی نماینده رئیس دانشگاه در هیات های اجرایی و نظارت پنجمین انتخابات نظام پرستاری شهرستان همدان


جلسه هماهنگی برگزاری پنجمین دوره انتخابات نظام پزشکی

 


ضوابط برگزاری انتخابات ومقررات مربوط به آن


124 نفر داوطلب پنجمین انتخابات نظام پرستاری دراستان همدان

 


رقابت 100 نفر کاندیدای پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری در استان همدان

 


شرکت پرشورافراد واجد شرایط رای دادن در پنجمین انتخابات نظام پرستاری

 


سومین جلسه هیئت اجرایی پنجمین انتخابات نظام پرستاری

 


واجدین شرایط رای دادن در انتخابات نظام پرستاری با شرکت در انتخابات میتوانند در سرنوشت حرفه ای خود شرکت کنند

 


جلسه توجیهی کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری

 


همراه داشتن کارت نظام پرستاری و کارت شناسایی معتبر جهت شرکت در رای گیری الزامیست


 

آئین نامه برگزاری پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری

فرمهاي ستاداجرائی مرکزی

قانون تشکیل نظام پرستاري

آئین نامه جدید اجرایی پنجمین انتخابات نظام پرستاری ( ** NEW ** )

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره پنجمین دوره انتخابات