صفحه اصلی > خدمات حضوری و غیر حضوری 

   دانلود : راهنمای درخواست موافقت افزایش بخش و تجهیز و تخت           حجم فایل 1354 KB
   دانلود : راهنمای درخواست موافقت اصولی           حجم فایل 904 KB
   دانلود : راهنمای درخواست تمدید پروانه بهره برداری           حجم فایل 1354 KB
   دانلود : راهنمای درخواست تغییر نوبت کاری موسسه . تغییر مسئول فنی           حجم فایل 1059 KB
   دانلود : راهنمای درخواست بهره برداری           حجم فایل 497 KB
   دانلود : راهنمای درخواست بهره برداری بخش . تجهیز. تخت           حجم فایل 1892 KB
   دانلود : راهنمای ثبت نام و ورود به سامانه الکترونیکی صدورپروانه موسسات پزشکی کشور           حجم فایل 497 KB
   دانلود : راهنمای ثبت موافقت اصولی های صادرشده خارج از سامانه           حجم فایل 738 KB
   دانلود : راهنمای پیگیری درخواست ها           حجم فایل 109 KB
   دانلود : صدور موافقت اصولی موسسات پزشکی و پیراپزشکی           حجم فایل 108 KB
   دانلود : صدور پروانه بهربرداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی           حجم فایل 109 KB
   دانلود : تغییر مسئول فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی           حجم فایل 90 KB