زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
اداره اعتبار بخشی
 

-------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: داوود بختیاری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت سازمانی:کارشناس مسئول اداره نظارت و اعتبار بخشی-ارزیاب ارشد اداره اعتباربخشی

آدرس: همدان- بلوار شهید فهمیده، ساختمان مرکزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ، طبقه دوم

تلفن داخلی: 2085

-------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: بهناز بیگلرخانی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت سازمانی:کارشناس اداره نظارت و اعتبار بخشی-ارزیاب ارشد اداره اعتباربخشی

آدرس: همدان- بلوار شهید فهمیده، ساختمان مرکزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ، طبقه دوم

تلفن داخلی: 2008

-------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: معصومه محققی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد میکروبیولوژی 

سمت سازمانی:کارشناس اداره نظارت و اعتبار بخشی

آدرس: همدان- بلوار شهید فهمیده، ساختمان مرکزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ، طبقه دوم

تلفن داخلی: 2005

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 346
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 170989
تعداد کاربران بر خط 3