زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
 

بیمارستان مطهری  http://motaharihospital.ir/ethicscommittee/.

بیمارستان آتیه    https://atiyeh.tamin.ir/fa

بیمارستان فاطمیه    https://fth.umsha.ac.ir/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

بیمارستان آیت اله بهاری    https://bahari.umsha.ac.ir/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87--%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

بیمارستان بعثت    https://besat.umsha.ac.ir/morality

بیمارستان امام حسن فامنین     https://beh.umsha.ac.ir/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

بیمارستان شهید بهشتی    http://beheshti.umsha.ac.ir/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

بیمارستان ولیعصر تویسرکان    https://valiasr.umsha.ac.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87

 بیمارستان بهشتی   http://beheshti.umsha.ac.ir/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

بیمارستان شهید قدوسی نهاوند   https://ghn.umsha.ac.ir/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1

بیمارستان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان تویسرکان    https://soleimany-hosp.umsha.ac.ir/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82

بیمارستان امام رضا(ع) کبودراهنگ   https://bek.umsha.ac.ir/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C

 

 

 
 

لینک کمیته اخلاق بالینی بیمارستان ها

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 349
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 114598
تعداد کاربران بر خط 0