زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR
معرفی کارشناسان
 
 

نام و نام خانوادگی: ثریا زیبایی

سمت: کارشناس آموزش حوزه درمان

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تماس: ۳۱۳۱۲۰۸۱-۰۸۱

 
------------------------------------------------------- 

 

 

نام و نام خانوادگی: اکرم دهقان

سمت: کارشناس دفتر پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس  پرستاری 

شماره تماس : ۳۱۳۱۲۰۸3-۰۸۱

 
------------------------------------------------------- 

نام و نام خانوادگی: نازنین رجبی کهریزی

سمت: کارشناس دفتر پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تماس : ۳۱۳۱۲۰۸2-۰۸۱

 
-------------------------------------------------------  

نام و نام خانوادگی: نفیسه محبی نظر

سمت: کارشناس نظارت بالینی و اعتباربخشی دفتر پرستاری و مرکز مشاوره و مراقبت های پرستاری در منزل

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تماس: ۳۱۳۱۲۰۸0-۰۸۱

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 203
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 141020
تعداد کاربران بر خط 3