زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان FA EN AR

معرفی کمیته شورای پژوهش در نظام سلامت (HSR)

مقدمه

برخی از تحقیقات جنبه کاربردی دارند و با هدف تولید اطلاعات مناسب برای حل مشکلات، مسائل اجرائی طراحی می شوند و منظور از اجرای آنها تدوین فرضیات علمی به منظور بسط دانش نو نیست، بلکه برای تصمیم گیری سطوح مدیریتی و ارائه راه حلهای مناسب گرفته می شوند. از آنجائیکه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسی به آخرین تحولات فنی و علمی و بکارگیری بهترین روشهای ممکن در ارائه خدمات است، تحقیق در سیستمهای بهداشتی درمانی

(Health SystemResearch) به عنوان یک شاخه پژوهش نوین شناخته شده است.

 

 اهداف شورای پژوهش در نظام سلامت (HSR)

۱. هدفمند نمودن پژوهش های حیطه HSR معاونت درمان براساس نیاز موجود

۲. افزایش کمی و کیفی پژوهش نظام سلامت و درمان جهت کاربران این حوزه

۳. ارتقا کیفیت تحقیقات در نظام سلامت و درمان

۴. بسترسازی برای کاربرد و سیاست گزاری نتایج پژوهش های حیطه HSR معاونت درمان

۵. استفاده بهینه و کاربردی از نتایج به دست آمده پژوهش های حیطه HSR معاونت درمان

۶. بهبود و ارتقای سلامت جامعه به عنوان بخشی از فرآیند کلی توسعه اجتماعی، اقتصادی مبتنی بر انسان سالم از طریق افزایش اثربخشی و کارآیی نظام ارائه‌دهنده خدمات سلامت

۷. حمایت از روند تصمیم‌گیری در تمام سطوح با تولید اطلاعات مناسب با افزایش کارآیی نظام سلامت و در نتیجه بهبود وضعیت درمان

۱ رئیس کمیته(معاون درمان) دکتر رضا طهماسبی

۲ دبیر کمیته سامره قلیچ خانی

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 197
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 141014
تعداد کاربران بر خط 0