صفحه اصلی > درمانگاههاي استان  > برنامه فعالیت کلینیک شماره 4 دانشگاه  

جهت دريافت اطلاعات مربوط به برنامه فعاليت پزشكان شامل نام پزشك، تخصص مربوطه، روزهاي فعاليت، نحوه نوبت دهي و شماره تلفن هاي نوبت دهي مربوط به كلينيك تخصصي و فوق تخصصي مباشر كاشاني فايل زير را دانلود نماييد:

** برنامه کلینیک شماره 4