صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره مامایی > برنامه استراتژیک و عملیاتی اداره مامایی  

 

برنامه استراتژیک و عملیاتی ارتقا سلامت مادران و نوزادان

· تدوین برنامه عملیاتی در خصوص (مرگ مادران ،احیا نوزاد،نوزاد سالم ، مرگ پری ناتال ، مرگ 1-59 ماهه ، سطح بندی خدمات پری ناتال ، مراقبت تخصصی نوزاد ، مراقبت بحرانی نوزاد ،شیر مادر ، بیمارستانهای دوستدار مادرف ترویج زایمان طبیعی ، ارتقا شاخص های سلامت مادران  و....)

·                     برنامه ریزی به منظور ارتقا مستمر کیفیت ارائه خدمات مامائی در دانشگاه