صفحه اصلی > مديريت درمان > اداره آمار و مدیریت اطلاعات سلامت 

واحد مدیریت اطلاعات سلامت

            
1- نظارت برعملكرد بخشها و ادارات مدارك پزشكي كليه  واحدهاي تحت پوشش

2- ارزشيابي بخشهاي مدیریت اطلاعات سلامت و مديريت اطلاع رساني در بيمارستانهاي تحت پوشش
3- توزيع نيروي انساني آمارو مدارك پزشكي بر اساس بررسيهاي كارشناسانه اعم از طرحي، استخدامي، انتقالي و غيره و جابجائي نيروها

4- ارائه گزارشهاي كارشناسي درزمينه نياز سنجي ومنابع انساني و...

5- بررسي، تحقيق و اعلام نظر كارشناسي و مشاوره در خصوص انواع فعاليتهاي بخشهاي مدارك پزشكي – پاسخ كارشناسي به استعلامها

6- ارائه پيشنهادات در جهت تدوين استانداردهاي حرفه اي

7- انجام طرحهاي تحقيقاتي وساماندهي روشهاي كار، تجهيزات، نيروي انساني، فضا و مكان بخشهاي مدارك پزشكي، فرآيند هاي چرخه بيمار (پذيرش و ترخيص)در بيمارستانها ايجاد سيستم هاي  بانكهاي اطلاعاتي بيماريها و جراحيها و....

8- برگزاري كارگاههاي آموزشي در مراكز تحت پوشش و ستاد معاونت براي مثال درموضوعات زير:

- مسائل و ابهامات قانوني و حقوق بيماران

- مستند سازي اقدامات پزشكي و كميت و كيفيت گزارشات و مستندات مثل پرونده هاي پزشكي، صدور گواهي فوت و...

- اصول تشخيص نويسي

- طبقه بندي بين المللي بيماريها وجراحيها

- بهداشت روان و رفتار متقابل براي گروههاي مختلف ارائه دهنده خدمات پذيرش و...

- ساير كارگاهها بر حسب نياز

- جنبه هاي مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني

- انجام كار كارشناسي در سيستم هايHIS بيمارستانها و ساير واحدهاي بهداشتي درماني

 

 

واحد آمار و اطلاع رساني


-  تهيه آمارهاي رايج عملكرد و فعاليت مراكز تابعه دانشگاه طبق فرمتهاي استاندارد كشوري شامل دريافت آمارهاي ارسالي از مراكز، كنترل، تصحيح، جمعبندي، تجزيه و تحليل و تلخيص به عنوان آمار كل دانشگاه و به صورت دوره اي (ماهيانه، فصلي، شش ماهه، ساليانه(
- تهيه گزارشات، نشريات و بولتن هاي آماري در دوره هاي مختلف وارائه آنها به مراجع ذيصلاح (واحدهاي مختلف دانشگاه و وزارت متبوع)

-  تهيه اطلاعات درماني مورد نياز  به صورت مقطعي، موردي و دوره اي مختلف طبق فرمتهاي مورد نياز بودجه و تشكيلات دانشگاه، سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استان و كشور، نظام پزشكي، مديريت كل بازرسي

-  تهيه  گزارشات تحليلي آماري و اطلاع رساني به مراجع ذيصلاح و بازخورد به واحدهاي تابعه
- اجراي طرحهاي كشوري آمارگيري از جمله اطلاعات پزشكان  و دندانپزشكان و اجراي فاز يك ماده 193 از برنامه پنجساله سوم توسعه و 89 از برنامه چهارم توسعه، تسهيلات بهداشتي و درماني، ثبت مرگ ومير و ...

- برقراري نظام آمارو اطلاعات بيمارستانهاي تحت پوشش غير دانشگاهي

- هماهنگي و نظارت در خصوص ارسال آمارهاي بهداشتي از بيمارستانهاي تحت پوشش

- ارائه بازخورد اطلاعاتي (Feed back)  از فعاليت واحدها جهت مقايسه وساير بهره برداريهاي لازم

 - تهيه جزوه هاي آموزشي و بسته هاي آموزشي آمار و شاخصهاي بهداشتي و درماني و ساير موارد و موضوعات مطروحه

- برگزاري كارگاههاي آموزشي براي پرسنل رده هاي مختلف واحدهاي تحت پوشش ازجمله ثبت علل مرگ و مير، تهيه و كاربرد شاخص هاي بهداشتي و درماني و تعاريف آماري و آموزشهاي انفرادي و موردي

-  تدوين روشهاي آماري و پردازش و مديريت اطلاعات صحيح بر اساس اصول علمي و حرفه اي جهت استخراج و توليد اطلاعات و شاخصهاي قابل استفاده جهت برنامه ريزي و مديريت بخش درمان و ساير بهره برداريهاي لازم

- اصلاح نظامهاي آماري و گردش اطلاعاتي