صفحه اصلی > آموزش به بیمار > تنفس 

.

   دانلود : مراقبت از لوله سینه یا چست تیوب           حجم فایل 442 KB
   دانلود : copd           حجم فایل 302 KB
   دانلود : دستورالعمل استفاده از اسپری           حجم فایل 431 KB
   دانلود : تراکئوستومی           حجم فایل 355 KB
   دانلود : copd           حجم فایل 351 KB