صفحه اصلی > آموزش به بیمار . > کلیه و مجاری ادراری. 

.

   دانلود : همودیالیز           حجم فایل 400 KB
   دانلود : واریکوسل           حجم فایل 329 KB
   دانلود : نوار مثانه           حجم فایل 668 KB
   دانلود : نارسایی مزمن کلیه           حجم فایل 426 KB
   دانلود : مراقبتهای بعد از پیوند کلیه           حجم فایل 322 KB
   دانلود : مراقبت بعد از برداشتن پروستات           حجم فایل 426 KB
   دانلود : مراقبت از فیستول دیالیز           حجم فایل 481 KB
   دانلود : مراقبت از سوند ادرای           حجم فایل 377 KB
   دانلود : عفونت ادراری           حجم فایل 385 KB
   دانلود : شکستن سنگ حالب از طریق مجرای ادرار           حجم فایل 377 KB
   دانلود : سنگهای ادراری           حجم فایل 454 KB
   دانلود : سنگ ها           حجم فایل 466 KB
   دانلود : سنگ شکن کلیه           حجم فایل 503 KB
   دانلود : رژیم غذایی در دیالیز           حجم فایل 466 KB
   دانلود : تومور مثانه           حجم فایل 455 KB
   دانلود : تغذیه در بیماران کلیوی           حجم فایل 537 KB
   دانلود : پیشگیری از مشکلات حین دیالیز           حجم فایل 372 KB
   دانلود : بیوپسی پروستات           حجم فایل 537 KB
   دانلود : آموزش قبل از پیوند کلیه           حجم فایل 386 KB